Інформаційний лист

Інформаційний лист
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Науково-методичний комплекс «Консорціум закладів післядипломної освіти»
Департамент освіти і науки запорізької облдержадміністрації
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного проблемного семінару з міжнародною участю «Особливості використання технологій прийняття рішень у професійній діяльності педагогічних працівників», який відбудеться 02 лютого 2017 року на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.
Мета: об'єднати зусилля вчених та практиків різних регіонів України та світу щодо визначення основних науково-практичних засад технології прийняття рішень; обмін досвідом та визначення перспектив подальшого удосконалення технології прийняття рішень у професійній діяльності педагогічних працівників.
Завдання:
-  розкрити теоретичні та практичні аспекти процесу прийняття рішень;
-  сприяти розвитку вмінь прийняття рішень в умовах невизначеності, обмеженості часу та інформації;
-  заохотити педагогічних працівників до професійного розвитку та підвищення рівня професійної компетентності;
-  презентувати інноваційні технології, які дозволяють підвищити точність прийняття рішень, сприяти їх впровадженню в практику освітніх установ Запорізької області.

До участі запрошуються: науковці, викладачі, методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів, керівники освітніх закладів різних рівнів, працівники психологічної служби системи освіти, інші зацікавлені особи.
Питання для обговорення:
1.        Моделі прийняття рішень у сучасній науці.
2.        Механізми прийняття рішення в професійній діяльності.
3.        Алгоритм прийняття рішення в професійній діяльності.
4.        Методи прийняття рішень в професійній діяльності.

Форма проведення: очний режим.
Форми участі: виступи на семінарі, участь у панельній дискусії; статті, тези доповідей тощо.

Робочі мови Семінару– українська, російська, англійська.
Учасники, які подали заявку для участі у семінарі отримають сертифікати.

Тези наукових доповідей будуть опубліковані в офіційному електронному виданні КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ISSN 2223-4551) (на безоплатній основі) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html. Вимоги до оформлення дивитись у Додатку 2.
Окремо учасникам конференції пропонується надсилати наукові статті до збірника наукових праць ЗОІППО «Педагогічні науки та освіта» (друк статей здійснюється на безоплатній основі у межах запланованого ліміту сторінок збірника). Вимоги до оформлення див. Додаток 3.
Тези та статті, які матимуть незначні порушення встановлених вимог щодо оформлення, можуть підлягати редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть тематиці семінару або порушуватимуть авторські та суміжні права, будуть відхилятися.

Усі матеріали надсилаються на електронну пошту за адресою: kmopsy.zoippo@gmail.com
Вимоги до відправки матеріалів (тез, статей тощо) електронною поштою на адресу: kmopsy.zoippo@gmail.com
1) Тема листа - «прізвище та ініціали».
2) Прикріплений файл: тези чи стаття, заявка (окремими файлами, ім’я файлу має містити прізвище автора і пояснення: Іванов_тези, Іванов_стаття, Іванов_заявка).

Термін подачі заявок та матеріалів семінару:
заявки та матеріали до участі у семінарі приймаються до 31.01.2017 р.

Час проведення: з 11.00 до 15.00

Місце проведення:

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-а. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, каб.46. (Проїзд міським транспортом до зупинки «Універмаг Україна»)
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
+38 (061) 2334083 - Кафедра менеджменту освіти та психології.
+38 (098) 0255525Афанасьєва Тетяна Олександрівна
+38 (050) 656 92 25 Чемодурова Юлія Миколаївна
Адреса електронної пошти:kmopsy.zoippo@gmail.com
  Додаток 1
Заявка учасника
Всеукраїнського науково-практичного проблемного семінару з міжнародною участю «Особливості використання технологій прийняття рішень у професійній діяльності педагогічних працівників
(02 лютого 2017 року)

Прізвище, ім’я, по батькові

Вчене звання, науковий ступінь

Посада

Назва закладу

Поштова адреса та індекс

Контактний телефон

Е-mаіl

Назва матеріалів

Форма участі:

Заочна участь (стаття, тези)

Очна участь у семінаріДодаток 2
Вимоги до оформлення наукових тез:
Тези повинні відображати вирішення наукової проблеми, бути ретельно відредаговані й вивірені, не містити текстових запозичень (плагіату).
Обсяг – від 4 сторінок; формат MS Word 1997-2003 з розширенням *.doc; шрифт TimesNewRoman (розмір шрифту - 14, інтервал – 1,5; поля – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см).
Назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; через рядок – ініціали та прізвище автора, напівжирний курсив, форматування по центру; наступний рядок - країна, місто, назва організації, малими буквами, форматування по центру; далі через рядок текст. Вирівнювання тексту – по ширині; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються тільки курсивом і жирним шрифтом, розрядка й підкреслення виключаються; список літератури (Література:) за правилами бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не більше 7-8 джерел) – друкується після основного тексту 10 шрифтом. Приклад посилання на джерело – [8, c.18].


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ТЕЗ

ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Петренко О.І.
Україна, м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

[Текст]
….
Література:

Додаток 3
Вимоги до оформлення статей у збірник наукових праць
Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 8-14 сторінок формату А-4. Мова друку: українська, російська або англійська. Електронний варіант виконувати в редакторові Wordfor Windows - 95/97/2000, шрифт – Тіmes New Roman, інтервал – 1,5,розмір (кегль) – 14. Розміри полів: 2,0 см – з усіх боків.
Оформлення статті здійснювати наступним чином. У верхньому лівому кутку першої сторінки проставляється індекс УДК. Назва друкується великими літерами, вирівнювання – посередині. Нижче через інтервал – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання та посада. Анотація трьома мовами (українською (10 рядків), російською (10 рядків), англійською (21 рядок), ключові слова (3-10 слів). Варіанти анотації, що написані російською та англійською мовами, повинні починатися із зазначення прізвища та ініціалів автора. Після ініціалів відповідною мовою вказується  назва статті. В кінці кожної анотації необхідно вказати ключові слова (3-10 слів). Далі через рядок подається текст основної частини статті.
Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (№ 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрій присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання цих вимог у рукописі слід виділити такі елементи статті: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки.
Текст статті має бути ретельно  перевірений і відредагований. У статті не повинно бути порушень вимог авторського права. Відповідальність за зміст статті несе автор. У разі перевищення лімітованого обсягу збірника, редакційна колегія збірника залишає за собою право розміщувати статті в офіційному електронному виданні КЗ«ЗОІППО»ЗОР. Тези та статті, які матимуть незначні порушення встановлених вимог щодо оформлення, будуть підлягати редакторській правці, а ті з них, що не відповідатимуть визначеним напрямам конференції або порушуватимуть авторські та суміжні права, будуть відхилятися. Відповідальність за зміст статті несе автор.

Обов’язкове наведення списку джерел.
Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані) або не згруповані рисунки.
Просимо авторів також звернути увагу на такі моменти:
·           відступ першого рядка кожного абзацу робиться не «пропусками», а за допомогою «табулятора» або автоматично через меню Microsoft Word;
·           відстань між словами – не більше 2 пропусків;
·           перенос слів (у тому числі й автоматичний) не допускається;
·           рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка;
·           бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207).


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

УДК 378.046.4 (045)
ВНУТРІШНЬО-ІНСТИТУЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Каракатсаніс Т.В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін
КЗ "Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

У статті висвітлено особливості впровадження внутрішньо-інституційних моделей професійного розвитку педагогів у зарубіжних країнах, а саме: клінічної супервізії; курсів, семінарів, воркшопів та конференцій; самостійного навчання; кооперативного розвитку; ознайомлення з передовим досвідом; моделі розвитку умінь; рефлексивної, проектної й каскадної моделей; та коучингу / менторства. З’ясовано, що вони, як правило, передбачають самостійну та колаборативну рефлексивну практику педагогів, часто залучаючи більш досвідчених колег як наставників у процес професійного розвитку перших.
Ключові слова: професійний розвиток педагогів, зарубіжний досвід, внутрішньо-інституційні моделі, коучинг, рефлексія, супервізія, проекти.

КАРАКАТСАНИС Т.В. ВНУТРИ-ИНСТИТУЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье освещены особенности внедрения внутри-институционных моделей профессионального развития педагогов в зарубежных странах, а именно: клинической супервизии; курсов, семинаров, воркшопов и конференций; самостоятельного обучения; кооперативного развития; ознакомления с передовым опытом; модели развития умений; рефлексивной, проектной и каскадной моделей; коучинга / менторства. Установлено, что они, как правило, предусматривают самостоятельную и колаборативную рефлексивную практику педагогов, часто привлекая более опытных коллег как наставников в процесс профессионального развития первых.
Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, зарубежный опыт, внутри-институционные модели, коучинг, рефлексия, супервизия, проекты.

[Текст]
….
Література:

KARAKATSANIS T.V INSIDE-INSTITUTIONAL MODELS OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCE
The article highlights the features of the implementation of inside-institutional models of teachers’ professional development in foreign countries. According to the most cited authors, one of the commonest ways of implementing clinical supervision is by including a pre-observation conference, an observation of classroom performance, the analysis of the data collected during the observation, and a post-observation conference. Special attention is given to traditional workshops, seminars and courses which are considered to be ‘one-shot’ experiences, but when accompanied by other types of professional-development opportunities, they are shown to be quite successful. In the context of self-directed development, it was found out that in this case teachers take responsibility for their own development, and the role of the administrators and supervisors is to facilitate, guide and support that development. Objective feedback is certainly needed if this model is to be effective. In the model of cooperative development, teachers develop their own plan for professional development in small groups. When observing excellent practice, teachers have the opportunity to learn and reflect on the knowledge, skills and attitudes that excellent teachers implement in the classroom. The skills-development model was designed to develop new teaching techniques and skills such as higher-order questioning, inquiry teaching and group work. The reflective model builds on teachers’ personal classroom experiences. It requires that the teacher pay attention to daily routine and the events of a regular day, and to reflect on their meaning and effectiveness. The primary goal of the project-based model is to develop the teachers’ capacity to work independently and collaboratively as reflective professionals. The cascade model can continue effectively for up to three generations of teachers. Coaching and mentoring provide the newcomer with support, guidance, feedback, problem-solving guidance, and a network of colleagues who share resources, insights, practices and materials. So it was found that these models tend to involve independent and collaborative reflective teachers’ practice, and more experienced colleagues as mentors in the process of the professional development of the former.
Key words: teachers’ professional development, international experience, intra-institutional models, coaching, reflection, supervision, projects.

Комментариев нет:

Отправить комментарий